Ubezpieczenia komunikacyjne - Adamczuk Serwis Finansowy

Wypełnij formularz.
Skontaktujemy się z Tobą.

ZNAJDŹ
PLACÓWKĘ


Dzięki polisie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego zabezpieczysz siebie oraz wszystkie osoby pracujące w Twoim gospodarstwie na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim. Jego zakres jest regulowany przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kto ma obowiązek ubezpieczenia?

Jeżeli jesteś rolnikiem i posiadasz gospodarstwo rolne masz obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu jego posiadania.

Co jest objęte ochroną ubezpieczeniową?

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone przez rolnika, osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym lub osobę pracującą w jego gospodarstwie rolnym w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, szkody których następstwem będzie:
 • śmierć
 • uszkodzenie ciała
 • rozstrój zdrowia bądź jego utrata
 • zniszczenie lub uszkodzenie mienia

Każdy posiadacz gospodarstwa rolnego zgodnie z zapisami Ustawy musi zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Przedmiotem polisy mogą być budynki mieszkalne, budynki inwentarskie, budynki magazynowe, pozostałe gospodarcze. Ubezpieczeniu podlegają wszystkie budynki, o powierzchni przekraczającej 20 m2, oraz z pokryciem dachowym. Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

Co chroni to ubezpieczenie?

Ochroną objęte są wszystkie budynki o powierzchni powyżej 20 m2, będące własnością Ubezpieczonego oraz wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w budynkach rolniczych wskutek zdarzeń losowych w postaci:
 • ognia
 • huraganu
 • powodzi
 • podtopienia
 • deszczu nawalnego
 • gradu
 • opadów śniegu
 • upadku statku powietrznego
 • uderzenia pioruna
 • tąpnięcia
 • eksplozji
 • obsunięcia się ziemi
 • lawiny

Ubezpieczeniem w gospodarstwach rolnych nie są objęte:

 • budynki, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia
 • budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów
 • namioty i tunele foliowe