Polityka prywatności

RODO (GDPR) – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

W zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody administratorem danych jest jeden lub obydwa ze wskazanych niżej podmiotów:

  • Adamczuk – Serwis Finansowy Grzegorz Adamczuk ul. Armii Krajowej 18, 08-110 Siedlce
  • ASF PREMIUM sp. z o.o. z siedzibą w ul. Armii Krajowej 18, 08-110 Siedlce

Z ASF można się skontaktować pod numerem telefonu 025 631 07 06 lub pisemnie (adres ul. Armii Krajowej 18, 08-110 Siedlce).

ASF wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email anna.szakola@asf.com.pl lub pisemnie (adres ul. Armii Krajowej 18, 08-110 Siedlce). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z ASF PREMIUM można się skontaktować pod numerem telefonu 025 631 07 06 lub pisemnie (adres ul. Armii Krajowej 18, 08-110 Siedlce).

ASF PREMIUM wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email anna.szakola@asf.com.pl lub pisemnie (adres ul. Armii Krajowej 18, 08-110 Siedlce). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W zależności od zakresu udzielonej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług ASF i ASF PREMIUM w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu ewentualnego rozpatrywania zgłaszanych reklamacji wobec ASF i ASF PREMIUM, które są podmiotami rynku finansowego – podstawę prawną stanowią przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz prawnie uzasadnione interesy ASF i ASF PREMIUM dotyczące potencjalnych roszczeń wynikających z reklamacji.

Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Może Pan/Pani wycofać każdą z udzielonych zgód, zarówno dla ASF jak i ASF PREMIUM.

W przypadku złożenia reklamacji, ASF i ASF PREMIUM będzie przetwarzał Pani/Pana dane przez okres niezbędny do jej rozpatrzenia w trybie określonym przepisami ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie każdego z w/w podmiotów przez okres związany z przedawnieniem potencjalnych roszczeń wynikających ze złożonej i rozpatrzonej reklamacji.

W zależności od zakresu udzielonej zgody Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ASF i ASF PREMIUM m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, czy dostawcom zapewniającym obsługę klienta (np. Call Center) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami ASF i ASF PREMIUM.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie, a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dla każdego ze wskazanych podmiotów zgoda może zostać udzielona i wycofana osobno.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od ASF czy ASF PREMIUM Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z ASF lub ASF PREMIUM. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby ASF lub ASF PREMIUM, bądź kontaktując się z przedstawicielem którego z wymienionych wyżej podmiotów.

Swoje uprawnienia może Pani/Pan realizować niezależnie wobec każdego z administratorów.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższych celach nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Podanie danych osobowych w celu rozpatrywania ewentualnej reklamacji jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.

Na koniec proszę o podanie danych IOD

IMIĘ I NAZWISKO NUMER TELEFONU I ADRES EMAIL