Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest  Adamczuk – Serwis Finansowy Grzegorz Adamczuk, ul. Bolesława Prusa 15, 08-110 Siedlce (dalej również jako „ASF”).

 

 

Dane kontaktowe

Z ASF można się skontaktować telefonicznie pod numerem 025 631 07 06  lub pisemnie pod adresem ul. Bolesława Prusa 15, 08 – 110 Siedlce.

 

W ASF wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email anna.szakola@asf.com.pl oraz telefonicznie pod numerem 572 348 582

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą  przetwarzane w celu:

·        przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych – podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy,

·        przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych – podstawą przetwarzania jest zgoda.

 

Odbiorcy danych

ASF może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie ASF w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub świadczącym usługi wsparcia w zakresie IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z ASF i wyłącznie zgodnie z poleceniem ASF.

 

Okres przechowywania danych

ASF będzie przechowywał Twoje dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, ASF będzie przechowywał Twoje dane osobowe  przez rok od ostatniej aktualizacji przez Ciebie danych osobowych lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek ASF kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – masz także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od ASF Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

Informacja o wymogu podania danych

 

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie możesz wziąć udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych ma charakter dobrowolny.